iCloudTest

  iCloudTest là một dịch vụ hỗ trợ kiểm tra trực tuyến theo các kỳ thi (exam) được tổ chức chặt chẽ và có thể thực hiện trên các mạng diện rộng có kết nối Internet.

  •   iCloudTestManager là phần mềm giành cho giáo viên (người quản lý) dùng để khởi tạo các kỳ thi (exam), quản lý học sinh và điểm của học sinh trong 1 kỳ thi. Các thông tin về kỳ thi, học sinh và điểm được lưu trữ trên internet.

  •   Phần mềm iCloudTester có chức năng chính là thực hiện bài kiểm tra trực tuyến được tạo ra từ iCloudTestManager. Phần mềm này là một mở rộng trực tiếp của các phần mềm iTester, iTester Pro của các phiên bản trước đây.